Opłata za pobyt w Izbie wytrzeźwień wynosi 343,54 zł.

Opłaty można dokonać:

– w kasie (pok 313), na II piętrze w budynku administracji, w dni robocze w godzinach 7:00-12:00

– w Izbie Wytrzeźwień, całodobowo

– przelewem na rachunek bankowy BANK PKO BP S.A. 58 1020 2313 0000 3402 0514 9739

podstawy prawne:

Uchwała nr XLVII/1042/22 Rady Miasta Katowice z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), w związku z art 42² ust. 1, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P. z 2022 r. poz. 118), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§1. Ustalić wysokość opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych do Alkoholu w Katowicach w kwocie

343,54 zł.

§2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/733/21 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r., poz. 3196)

§3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§4.Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice

Maciej Biskupski

Skip to content