CELE I ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE

Cele i zadania

Przedmiotem działalności Izby jest realizacja zadań wynikających ze Statutu:
1. Zabezpieczenie osób w stanie nietrzeźwości, przekazanych izbie wytrzeźwień, przed utratą zdrowia, a nawet życia.
2. Opieka lekarska/medyczna nad osobami w stanie nietrzeźwości do czasu wytrzeźwienia, tj. do czasu odzyskania pełnej sprawności psychofizycznej.
3. Udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości doprowadzonym do izby wytrzeźwień pomocy lekarskiej/medycznej.
4. Przyjmowanie do depozytu przedmiotów wartościowych, rzeczy osobistych, dokumentów i pieniędzy od osób przyjętych do izby wytrzeźwień.
5. Pobieranie i egzekwowanie należności za pobyt w izbie wytrzeźwień w imieniu Prezydenta Miasta Katowice.
6. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla personelu izby wytrzeźwień.

Podstawy prawne

  • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2075)
  • obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (monitor Polski z 2023r., poz 160)
  • uchwała nr XLVII/1042/22 rady miasta Katowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach
  • Uchwała nr LV/1171/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach oraz zmiany Statutu
  • Opublikował(a): redaktor

    Ostatnia zmiana:

    Skip to content