STATUT

STATUT MIEJSKIEJ IZBY WYTRZEŹWIEŃ W KATOWICACH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejska Izba Wytrzeźwień w Katowicach zwana w dalszej części Statutu „Izbą” jest jednostką organizacyjną miasta Katowice działającą w formie jednostki budżetowej.
§ 2. Izba działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
– ustawy o samorządzie gminnym,
– ustawy o finansach publicznych,
– ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
– niniejszego Statutu.
§ 3. Siedzibą Izby jest miasto Katowice.
§ 4. Terenem działania Izby jest miasto Katowice.
§ 5. Nadzór oraz kontrolę nad działalnością Izby sprawują Rada Miasta Katowice i Prezydent Miasta Katowice w ramach posiadanych kompetencji.
§ 6. Ilekroć jest mowa o ustawie – oznacza to ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7. Przedmiotem działalności Izby jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 8. Podstawowym celem działalności Izby jest :
1. Zabezpieczenie osób w stanie nietrzeźwości, przekazanych izbie wytrzeźwień, przed utratą zdrowia, a nawet życia.
2. Opieka lekarska/medyczna nad osobami w stanie nietrzeźwości do czasu wytrzeźwienia, tj. do czasu odzyskania pełnej sprawności psychofizycznej.
3. Udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości doprowadzonym do izby wytrzeźwień pomocy lekarskiej/medycznej.
4. Przyjmowanie do depozytu przedmiotów wartościowych, rzeczy osobistych, dokumentów i pieniędzy od osób przyjętych do izby wytrzeźwień.
5. Pobieranie i egzekwowanie należności za pobyt w izbie wytrzeźwień w imieniu Prezydenta Miasta Katowice.
6. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla personelu izby wytrzeźwień.

ROZDZIAŁ III
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9. Izba prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych i dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.
§ 10. Podstawą gospodarki finansowej Izby jest plan dochodów i wydatków – Roczny Plan Finansowy zatwierdzany przez Dyrektora.
§ 11. Za pobyt w izbie wytrzeźwień od osoby przyjętej pobierana jest opłata. Wysokość opłaty jest określana przez Radę Miasta Katowice w drodze uchwały.
§ 12. Izba odprowadza na rachunek budżetu miasta Katowice wszystkie dochody, a w szczególności z tytułu opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień.
§ 13. Zasady wynagradzania pracowników Izby określa Regulamin Wynagradzania, wprowadzony przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ IV
MIENIE

§ 14. Mienie Izby stanowi mienie miasta Katowice przekazane w trwały zarząd w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
§ 15. Izba zobowiązana jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji oraz przeprowadzania okresowych inwentaryzacji.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§ 16. Działalnością Izby kieruje Dyrektor, z którym stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Katowice.
§ 17. Pozostałych pracowników, w tym Zastępcę Dyrektora oraz Głównego Księgowego zatrudnia Dyrektor, wykonując uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§ 18. 1. Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Izby w formie Regulaminu Organizacyjnego oraz reprezentuje jednostkę na zewnątrz, decyzje wewnętrzne podejmuje w formie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji.
2. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
3. Dyrektor działa jednoosobowo wykonując z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice zwykły zarząd, do działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu wymagane jest odrębne pełnomocnictwo.
4. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Izbie pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. Statut nadaje Rada Miasta Katowice w formie uchwały.
§ 20. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 21. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Statut Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Katowicach opublikowany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 11 marca 2016 r. Poz. 1618 i stanowi załącznik do Uchwały Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Izbie Wytrzeźwień i Ośrodkowi Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach.

Zmiany w Statucie opublikowane są w Uchwale nr LV/1171/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach oraz zmiany Statutu

Opublikował(a): redaktor

Ostatnia zmiana:

Skip to content