WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W MIEJSKIEJ IZBIE WYTRZEŹWIEŃ I OŚRODKU POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W KATOWICACH

KONTROLE W ROKU 2018

Data kontroli: 16.01.2018
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola stanu sanitarnego obiektu
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń. Czystość oraz zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcyjne nie budziła zastrzeżeń.

Data kontroli: 02.05.2018, 08.05.2018, 18.05.2018, 25.05.2018
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawna ochrona pracy – wybrane zagadnienia. Wypłata minimalnej stawki godzinowej.
Zalecenia pokontrolne: Podjęcie działań mających na celu realizację obowiązku przeciwdziałania mobbingowi – wdrażanie polityki antymobbingowej. Przechowywanie zaświadczeń szkolenia okresowego BHP w aktach osobowych pracownika – na bieżąco skorygowane w obecności kontrolującego. Wskazanie w sposób jednoznaczny daty końcowej umowy o pracę na czas określony- na bieżąco skorygowane w obecności kontrolującego. Potwierdzenie pracownikowi na piśmie przed dopuszczeniem do pracy umowy.

Data kontroli: 04.06.2018 – 15.06.2018
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta Katowice
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej stanowiących ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i
terminowy. Celem kontroli jest zwiększenie skuteczności i efektywności działania w jednostce (zgodnie z Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r.). Okres objęty kontrolą 1.06.2017r.-31.05.2018r.

Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń, wszystkie kontrolowane obszary realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KONTROLE W ROKU 2017

Data kontroli: 19.01.2017 – 08.02.2017
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zalecenia pokontrolne: Zgodnie z ustawą zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Data kontroli: 27.01.2017
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola stanu sanitarnego obiektu
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń. Czystość oraz zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcyjne nie budziła zastrzeżeń.

Data kontroli: 06.02.2017
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych w zakresie naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń.

Data kontroli: 09.06.2017 – 23.06.2017
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta Katowice
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej stanowiących ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli jest zwiększenie skuteczności i efektywności działania w jednostce (zgodnie z Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r.) Okres objęty kontrolą 1.06.2016r.-31.05.2017r.
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń, wszystkie kontrolowane obszary realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Data kontroli: 17.08.2017
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Pobrano próbkę wody ciepłej do badania w kierunku bakterii Legionella sp.
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń – woda spełniała wymagania z zał. Nr 1E do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1989).

KONTROLE W ROKU 2016

Data kontroli: 05.01.2016 r.
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń pokontrolnych.

Data kontroli: 08.08.2016 – 09.08.2016
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola dokumentacji BHP
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń. Nieprawidłowości i uchybienia zostały na bieżąco skorygowane w obecności kontrolującego.

Data kontroli: 23.09.2016 – 12.10.2016
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta Katowice
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej, stanowiących ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli jest zwiększenie skuteczności i efektywności działania w jednostce (zgodnie z Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r.). Okres objęty kontrolą 1.06.2015r.-31.05.2016r.
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń, wszystkie kontrolowane obszary realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KONTROLE W ROKU 2015

Data kontroli: 30.03.2015 r.
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne.
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń pokontrolnych.

Data kontroli: od 15.09.2015 r. do 28.09.2015 r.
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta Katowice
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola w zakresie przestrzegania standardów kontroli zarządczej, które stanowią ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy celem zwiększenia skuteczności i efektywności.
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń pokontrolnych.

KONTROLE W ROKU 2014

Data kontroli: 24.01.2014 r.
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne.
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń pokontrolnych.

Data kontroli: 07.07.2014 r.
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne.
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń pokontrolnych.

Data kontroli: od 25.09.2014 r. do 07.10.2014 r.
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta Katowice
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola w zakresie przestrzegania standardów kontroli zarządczej, które stanowią ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy celem zwiększenia skuteczności i efektywności działania w jednostce.
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń pokontrolnych.

Data kontroli: 10.12.2014 r.
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne.
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń pokontrolnych.

KONTROLE W ROKU 2013

Data kontroli: 09.05.2013 r.
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Pobrano próbki wody ciepłej do badań laboratoryjnych w kierunku bakterii Legionella sp.
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń pokontrolnych.

Data kontroli: 20.05.2013 r.
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń obiektu, zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne.
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń pokontrolnych.

Data kontroli: od 25.09.2013 r. do 07.10.2013 r.
Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta Katowice
Tematyka przeprowadzonej kontroli: Kontrola w zakresie przestrzegania standardów kontroli zarządczej, które stanowią ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy celem zwiększenia skuteczności i efektywności działania w jednostce.
Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń pokontrolnych.

Opublikował(a): redaktor

Ostatnia zmiana:

Skip to content