I. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej: Rozporządzenie informujemy, iż aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Katowicach, zwaną dalej: MIW w Katowicach.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Izba Wytrzeźwień w Katowicach reprezentowana przez Dyrektora, ul. Macieja 10, 40-852 Katowice, z którym można się skontaktować:
Nr telefonu 32 351 07 60 w godzinach pracy sekretariatu MIW w Katowicach,
adres email: sekretariat@miw.katowice.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mariusz Kowalski, z którym można się skontaktować:
Nr telefonu 32 351 07 60 w godzinach pracy sekretariatu MIW w Katowicach,
adres email: inspektor@miw.katowice.pl

3. MIW w Katowicach przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

a) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia), na podstawie:
– ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151);
– ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1545);
– ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 479);
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1872);
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);

d) realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje, którym administrator zobowiązany jest przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, w szczególności poprzez świadczenie usług informatycznych oraz medycznych.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, tj.:

a) przez okres do czasu zakończenia realizacji umowy, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w tym obowiązku archiwizacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec administratora;

b) przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w tym obowiązku archiwizacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.);

c) przez okres niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w tym obowiązku archiwizacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.);

d) przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w szczególności archiwizacja) lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec administratora.

6. W związku z przetwarzaniem przez MIW w Katowicach danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

7. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MIW w Katowicach danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:

a) wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;

b) wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy;

c) nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. W takim przypadku nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji danego celu przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 
II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem systemu monitoringu

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Izba Wytrzeźwień w Katowicach reprezentowana przez Dyrektora, ul. Macieja 10, 40-852 Katowice, z którym można się skontaktować:
Nr telefonu 32 351 07 60 w godzinach pracy sekretariatu MIW w Katowicach,
adres email: sekretariat@miw.katowice.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mariusz Kowalski, z którym można się skontaktować:
Nr telefonu 32 351 07 60 w godzinach pracy sekretariatu MIW w Katowicach,
adres email: inspektor@miw.katowice.pl

3. Celem prowadzenia monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia oraz spełnienie obowiązku prawnego, związanego z nadzorem nad osobą umieszczoną w pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, art. 42 ust. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz §  6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

4. Odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych przez urządzenia systemu monitoringu będą wyłącznie podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia w zakresie obsługi informatycznej, serwisowej. 

5. Organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów do uzyskania danych w związku z prowadzonymi postępowaniami nie są traktowane, jako odbiorcy danych.

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres maksymalnie 60 dni od chwili zarejestrowania.

7. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wynikającego z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby (chyba że administrator wykaże istnienie, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Skip to content